Agencja Ratingu Społecznego
jezyk_pl  jezyk_pl

Biznes Odpowiedzialny


la.png


Brak respektowania zasad etycznych był jedną z głównych przyczyn obecnego kryzysu, dlatego wzrosło zapotrzebowanie ze strony inwestorów na etyczne ratingi spółek. Tworzone są indeksy spółek etycznych, które stosują zasady ESG, czyli środowiskowej, społecznej i zarządczej odpowiedzialności biznesu, jak i prowadzone są audyt i certyfikacja etyczna spółek. Wyłączane są z niego niektóre branże jak hazardowa, spirytusowa, tytoniowa, pornograficzna, zbrojeniowa czy wspierająca aborcję. Porównania Ethical Indeks Euro z FTSE Eurytop 300 wskazują, że spółki inwestujące etycznie i odpowiedzialne społecznie osiągają wyższe stopy zwrotu. W Polsce jeden z otwartych funduszy emerytalnych w swoim statucie zadeklarował inwestowanie w spółki przy uwzględnieniu kryteriów etycznych. W Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych nie raz fundusze emerytalne informowały o niepodejmowaniu określonych inwestycji właśnie z przyczyn etycznych. 

 

Kluczową powinnością biznesu jest bycie społecznie odpowiedzialnym. Odpowiedzialność społeczna biznesu bazuje na fakcie bycia organizacją ludzką w ramach szerszej społeczności narodowej i globalnej. Jak każda inna społeczność, biznes musi działać w interesie dobra wspólnego. Biznes ponosi odpowiedzialność  działania zgodnie z prawem i regulacjami, ale powyższe uregulowania rzadko włączają pojęcie etycznej odpowiedzialności. Podstawową odpowiedzialnością jest  zaangażowanie we właściwe realizowanie swojej misji w relacji do swej aktywności jak i względem ludzi, na których ta aktywność oddziałuje w  procesie produkcji, dystrybucji i konsumpcji. Biznes ponosi również odpowiedzialność uczestniczenia w aktywności społecznej w celu rozwiązywania społecznych problemów w zależności od swoich możliwości.

 

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw oznacza obowiązek wprowadzania społecznych kryteriów do procesów podejmowania decyzji oraz do ich realizowania. Zapewnia to powstawanie szeroko rozumianych korzyści i synergii zewnętrznego i wewnętrznego środowiska z własnym interesem jednostek gospodarczych. Działania i decyzje w biznesie wywołują nie tylko ekonomiczne i prawne, lecz także etyczne problemy. Wymaga to jednoznacznej oceny co jest dobre i złe w podejmowanych działaniach przedsiębiorstwa w świetle wartości uznawanych przez przedsiębiorcę, menedżera i pracowników, sformułowanych w misji przedsiębiorstwa, kodeksie etycznym i wynikających z nich priorytetach, metodach i sposobach działania na rynku. Etyka biznesu wymaga przestrzegania zasad moralnego, uczciwego i lojalnego postępowania w stosunku do właścicieli, otoczenia zewnętrznego, dostawców, konsumentów i pracowników. Szczególne znaczenie ma przestrzeganie zasad etyki w prowadzonej działalności promocyjnej, reklamie, aktywizacji sprzedaży itp., co wymaga rzetelnego informowania, a nie manipulowania nabywcami za pomocą nieetycznego oddziaływania na ich uczucia, emocje i zachowania. Konieczne jest także nastawienie na ograniczanie zysku w tych przypadkach, gdy dążenie do maksymalizacji zysku może prowadzić do działań niezgodnych z zasadami etyki i naruszających zasadę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Etyka biznesu zyskuje coraz większe znaczenie zarówno ze względu na wewnętrzne korzyści przedsiębiorstw jak i zewnętrzną efektywność przede wszystkim w pozyskiwaniu klientów i partnerów. Dlatego istnieje powszechne przekonanie, że etyka biznesu będzie nadal zdobywać na znaczeniu, a metody oceny jej stosowania będą miały praktyczne zastosowanie w mierzeniu długoterminowych perspektyw inicjatyw biznesowych zwłaszcza w okresie kryzysu zaufania do przedsiębiorstw, trwającym od kilku ostatnich lat.