Agencja Ratingu Społecznego
jezyk_pl  jezyk_pl

Kontakt


 

 

Kontakt:

  

 

 

 

 

    

 

 

Agencja Ratingu Społecznego Sp. z o.o.

 

ul. Marszałkowska 115,

00-102 Warszawa

 

pawel.pelc@agencjaratingu.pl

 

www.agencjaratingu.pl

  

 

 

 

 

Zastrzeżenie

Ten dokument został przygotowany przez Agencję Ratingu Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Piękna 11/2, 00-549 Warszawa o kapitale zakładowym 1500000 PLN zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 000038366256, jako część jej wewnętrznej działalności badawczej. Informacje zawarte w nim i w szczególności dane zawarte w tym dokumencie pochodzą z informacji publicznych dostępnych. Wszystkie informacje zawarte tamże są pozyskiwane ze źródeł uważanych za prawidłowe i wiarygodne.  Materiał dotyczy współpracy Agencji Ratingu Społecznego z ECPI.

Ponieważ opinie, informacje zawarte  w tym dokumencie  są oparte na źródłach publicznych uważanych za wiarygodne i w dobrej wierze, ani Agencja Ratingu Społecznego, ani  ECP International S.A. lub ECPI S.r.l. lub którykolwiek z ich podmiotów zależnych lub stowarzyszonych, wskazując że ECP Internatonal S.A. i ECPI S.r.l. SA w całości posiadane przez ECPI Group S.p.A., spółkę utworzoną i działającą w oparciu o prawo włoskie z siedzibą zarejestrowaną na Via Crocefisso, 8 – 20122, Mediolan, Włochy („Spółki Grupy ECPI”) nie weryfikowały niezależnie prawidłowości tych źródeł publicznych. Ponieważ z powodu możliwości błędu ludzkiego, technicznego lub jakiegokolwiek innego podobnego, taka informacja jest  dostarczana „jak jest” bez jakiejkolwiek gwarancji, Spółki ECP jak Agencja Ratingu Społecznego sp. z o.o. w szczególności nie udzielają żadnej gwarancji wyrażonej lub dorozumianej, co do wiarygodności, prawidłowości, adekwatności czasowej, kompletności, sprzedawalności lub dokładności jakiejkolwiek z takich informacji i opinii zawartych w tym dokumencie.

Jednocześnie, ani Spółki Grupy ECPI ani Agencja Ratingu Społecznego sp. z o.o., ani żaden z ich właściwych dyrektorów zarządzających urzędników lub pracowników nie mogą uważać się za odpowiedzialnych z jakiegokolwiek powodu (włączając, bez ograniczeń, odpowiedzialność z tytułu winy nieumyślnej za jakiekolwiek szkody (włączając utracone korzyści), wydatki skutki, specjalne, incydentalne, bezpośrednie i pośrednie lub podobne szkody, zarówno gdy były wskazane, jak i nie wskazane możliwości poniesienia takich szkód w związku z wiarygodnością, uczciwością, dokładnością, adekwatnością czasową, kompletnością, sprzedawalnością lub dokładnością jakiejkolwiek informacji i opinii zawartych w tym dokumencie lub wynikających z jakiegokolwiek użycia lub wykorzystania tego dokumentu lub jego zawartości lub w jakikolwiek sposób wynikłych w związku z tym dokumentem.

Jakiekolwiek opinie, przewidywanie lub szacunki zawarte tamże tworzą informacje ogólne ważne tylko w dacie ich ogłoszenia. Nie ma żadnej gwarancji, że ewolucja informacji zawartej tamże lub jakiekolwiek przyszłe zdarzenia będą spójne z takimi opiniami, przewidywaniami lub szacunkami. Jakakolwiek zawarta tamże informacja może być w każdym momencie przedmiotem zmiany, uaktualnienia lub uzupełnienia notyfikacji przez Spółki Grupy ECP lub Agencję Ratingu Społecznego takiej zmiany, jej uaktualnienia lub uzupełnienia.

Ten dokument nie jest i nie może być uważany za zawierający rekomendację do podjęcia jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej lub oferty sprzedaży lub subskrypcji lub jakiejkolwiek zachęty do przyjęcia ofert kupna lub subskrypcji jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Jednocześnie ten dokument nie może być używany jako zachęta lub oferta dla sprzedaży lub subskrypcji i jakakolwiek oferta powinna być dokonana wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami, włączając kiedykolwiek ma zastosowanie założeń prospektu właściwym władzom. Ani Agencja Ratingu Społecznego ani Spółki Grupy ECPI nie są doradcami finansowymi wymagającymi specjalnej autoryzacji i z tego powodu nie  dokonują formalnego doradztwa finansowego w sferze inwestycji ani nie prowadzą jakiejkolwiek działalności w zakresie zarządzania aktywami.

Zarówno Agencja Ratingu Społecznego jak i Spółki Grupy ECPI rekomendują potencjalnym inwestorom chcącym otrzymać formalną poradę finansową w sferze inwestycji skontaktowanie się z doradcą finansowym prawidłowo umocowanym przez właściwą władzę regulacyjną w ich kraju

Spółki Grupy ECP publikują wyniki badań regularnie. Ta publikacja została przygotowana przez Agencję Ratingu Społecznego wyłącznie dla celów informacyjnych. Wszystkie informacje zawarte tamże są przedmiotem prawa własności intelektualnej Agencji Ratingu Społecznego sp. z o.o. lub Spółek Grupy ECP i żadna z tych informacji nie może być kopiowana lub w inny sposób reprodukowana  z wyjątkiem użytku osobistego, dalej transmitowana, przekazywana, publikowana, rozpowszechniania, dystrybuowania lub odsprzedawana w całości lub w części, w jakiejkolwiek formie lub sposobie lub przez jakiekolwiek źródła, przez jakąkolwiek osobę bez uprzedniej i pisemnej zgody Spółek z Grupy ECPI lub Agencji Ratingu Społecznego sp. z o.o.